Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Ansvarsfulla investeringar i Sverige har ökat med 60% på två år

skickad 25 nov. 2010 09:09 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 3 dec. 2010 10:05 ]
Det visar den marknadsundersökning som Swesif har låtit göra av den svenska marknaden för ansvarsfulla investeringar. Syftet med undersökningen är att kartlägga marknadens storlek, utveckling, bevekelsegrunder och struktur. Internationellt anses Sverige som en föregångare inom ansvarsfulla investeringar. Historiskt har de AP-fonderna haft en ledande position som förebild, men även organisationer som Mistra och Svenska Kyrkan har satt sin prägel på marknaden. Idag arbetar också samtliga de svenska storbankerna aktivt med ansvarsfulla investeringar.

Det totala kapitalet i hållbara investeringar uppgår till drygt 2900 miljarder kronor, en ökning från 2008 med 60%. Kapitalet utgörs till största del av institutionellt kapital. I likhet med Swesifs undersökning 2008, visar undersökningen att det främsta skälet till användning av olika hållbarhetskriterier är att undvika negativ publicitet. Stor vikt ges också kravet från ledning eller ägare. Det är signifikant färre som anger att hållbarhet kan bidra till meravkastning idag jämfört med 2008. Att hållbara investeringar bidrar till lägre investeringsrisk ges dock högre vikt idag än 2008.

Sverige har under en lång period varit ett föregångsland inom hållbara investeringar, och hållbarhet är en allmänt praktiserad metodik bland institutionella investerare. På senare år kan dock en snabbare utveckling inom området observeras i flera andra europeiska länder.

Att utesluta bolag från investering, s.k. negativt urval, dominerar stort i Sverige som metod för hållbarhet vid investering. 75% av investerarna anger att de använder negativt urval som metod. En metod som vuxit under perioden är bolagsdialog med syfte att åstadkomma förändring. Bolagsdialog används av 32% av investerarna. Andra metoder såsom att aktivt välja bolag som ligger långt framme inom hållbarhet är fortfarande små i Sverige.

Sammantaget ger undesökningen en bild av Sverige som en mogen marknad för hållbara investeringar där hållbarhet är ett allmänt vedertaget krav vid investeringar. Marknaden präglas fortsatt av det främsta incitamentet; att undvika negativ publicitet. Negativt urval främst utifrån normbaserad screening är fortsatt den dominerande metoden, emedan bolagsdialog och påverkan växer som metod. Andra metoder har nått mycket liten utbredning i Sverige och där ligger den svenska marknaden efter utvecklingen i flera europeiska länder.

SWESIF är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för Sustainable Responsible Investments (SRI), främst hos större kapitalägare och förvaltare. Forumets främsta mål är att få upp frågor om SRI på dagordningen hos beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningar och investerare, och på så vis verka för att SRI går från att vara en nischverksamhet till att bli allmänt vedertaget.

SWESIF verkar för utbyte av ny information, idéer, åsikter och erfarenheter inom SRI - investeringar som tar särskild hänsyn till sociala, miljö-, etiska och/eller andra omvärldsfaktorer i investeringsprocessen. Forumet verkar även för ett ökat nätverkande mellan medlemmar och andra intressenter.


Innehållet hämtat ur ett pressmeddelande från SWESIF, Sweden´s Sustainable Investment Forum