Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Ny strategi för CSR

skickad 20 dec. 2011 02:02 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 22 dec. 2011 01:20 ]
EU-kommissionen har lagt fram en ny definition och en agenda för CSR. Copy iStockphoto.Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) är idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Eftersom detta är en ganska bred definition uppstår det ofta förvirring kring vad som egentligen menas med CSR, särskilt eftersom enskilda företag ibland väljer att göra egna definitioner.

För att råda bot på denna begreppsförvirring har EU-kommissionen nu lanserat sin syn på vad som definierar CSR, nämligen företagens ansvar för deras inverkan på samhället. Det är första gången på 10 år som EU-kommissionen ändrar sin definition av CSR, och den nya definitionen är i linje med andra internationellt erkända principer och riktlinjer, till exempel OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

EU-kommissionen konstaterar att det inte finns någon standardlösning som passar alla företag när det gäller CSR-processen, men anser att ett grundläggande krav är att företag rättar sig efter gällande lagstiftning och de kollektiva överenskommelser som förhandlats fram mellan samhällets parter.

Förutom detta ska företag enligt EU-kommissionen ha en process på plats som integrerar sociala, miljömässiga och etiska intressen samt konsumentintressen i affärsverksamheten och den grundläggande strategin. Syftet är dels att maximera skapandet av gemensamma värden, alltså inte bara vinst för aktieägarna utan även nytta för företagets övriga intressenter; dels att identifiera, förhindra och mildra eventuell skadlig inverkan från företaget på samhället.

Samtidigt har EU-kommissionen lagt fram en handlingsplan för CSR-arbetet under åren 2011-2014. Den syftar bland annat till att öka synligheten när det gäller CSR, öka förtroendet för näringslivet, förbättra självreglerande processer och integrera CSR i utbildning och forskning.  

Enligt EU-kommissionen har det skett en rad framsteg på CSR-området under de senaste åren. Bland annat har antalet företag som anslutit sig till FN:s CSR-principer ökat från 600 år 2006 till 1 900 år 2011, och antalet företag som tecknat transnationella avtal med arbetstagarorganisationer har ökat från 79 till 140 under samma period.

Men trots detta återstår en rad viktiga utmaningar. Många företag i EU-området har ännu inte integrerat sociala och miljömässiga perspektiv i sin verksamhet och strategi. Och av EU:s 27 medlemsstater är det endast 15 som har ett nationellt politiskt ramverk för att främja CSR. 
 
Länk till Europa Posten (EU i Sverige)