Hållbar utvecklingVad är en hållbar utveckling?

När det talas om ett långsiktigt hållbart samhälle dyker ofta begreppet hållbar utveckling upp. Kortfattat innebär det att ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god miljö. 

Det finns många definitioner på begreppet. Det kanske vanligaste är den så kallade Brundtland-rapporten, en FN-rapport från 1987.
Här beskrivs en hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"

Det handlar om ansvar!
Att verka för en hållbar utveckling handlar helt enkelt om att ta sitt ansvar. Ansvar för kunder, övriga intressenter och omvärlden. 
Genom ett hållbart agerande tar vi också ansvar för kommande generationers möjligheter till en positiv utveckling.

Det är samspelet som gör skillnaden
Hållbar utveckling handlar alltså inte bara om en god miljö, utan om samspelet mellan tre ömsesidigt beroende delar - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Det är just samspelet mellan aspekterna som är avgörande. De olika delarna var för sig är viktiga, men det är samspelet och balansen dem emellan som gör skillnaden.

Har du råd att inte vara hållbar?
Att vända en negativ utveckling i en mera hållbar riktning är nödvändigt för att garantera vår långsiktiga överlevnad. Omställningen medför uppoffringar, men innebär samtidigt stora möjligheter - inte minst affärsmöjligheter.
Insikter och förändringar leder alltid till nya behov och nya marknader, som bara väntar på att tillfredsställas.
Framsynta företag och organisationer ser möjligheterna och flyttar fram sina positioner - och det sker fort.

Frågan är -
Har du råd att inte ta vara på affärsmöjligheterna?
Och har du samvete att inte ta ansvar för en positiv samhällsutveckling?


 
Motsatsen till hållbart är ohållbart!

Handen på hjärtat - hur många vill medverka
 i ett projekt som i längden är ohållbart...?