Kontakta Inovea‎ > ‎

Om Ulf Eriksson


 
 
Strateg med operativ bakgrund...  

Bakom Inovea står Ulf Eriksson. Ingenjörsbakgrund, VD
och chefsbefattningar  inom service-, automations- och entreprenadföretag under mer än 20 år. 
Startade konsultföretaget Inovea för snart 10 år sedan
för att utveckla och förmedla de principer, synsätt och arbetsmetoder som varit vägledande i tidigare entreprenörsskap.
Betraktar mig som generalist med ledord som tydlighet, systematik och integritet.
Som analytiker och strateg är en del av min uppgift att tydliggöra samband mellan omvärld, vision, strategi och handling.

Metod- och standardutveckling
Parallellt med konsultverksamheten arbetar jag sedan flera år  i ett delägt utvecklingsbolag med utveckling av metoder och verktyg för långsiktigt hållbara organisationsstrukturer. Arbetet har bl.a. resulterat i kraftfulla interaktiva verktyg att använda vid analys och värdering av verksamheter inom kvalitet, miljö, hälsa/säkerhet samt socialt och etiskt ansvarstagande.
Ingår för närvarande  i en teknisk kommitté med uppdrag att ta fram en ny hållbarhetsstandard för kommuner och landsting (se under bilagor nedan).
Arbetet organiseras under SIS (Swedish Standards Institute) på uppdrag av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och MSR (Miljöstyrningsrådet).
 
 

Förtroendeuppdrag
Förutom rollen som företagsledare och managementkonsult har jag verkat i ett stort antal externa styrelse-, utskotts- och nätverksuppdrag.

Aktuella områden är organisations- och strukturutveckling, marknadsutveckling, kompetensutveckling, lönebildning, entreprenörsskap m.m.
Ett flertal uppdrag har varit strategiska och långsiktiga som exv. inom näringslivs- och branschorganisationer. 
Styrelse  och förtroendeuppdrag inom företag, branschorganisationer, bank, näringslivsorganisationer, utbildningsråd, arbetsmarknadsråd m.m.

Uppdragen har  medfört insyn i ett tvärsnitt av olika branschers och organisationers utveckling och trender. Har  bl.a. under en lång följd av år medverkat med centrala uppdrag i en bransch- och arbetsgivarorganisation med mer än 2 500 medlemsföretag.
 

Förhandling och lönebildning
Under många år verksam i centrala förhandlingsdelegationer för arbetsgivarparten med uppgift att förhandla fram löner, ersättningar och villkor.
Arbetet har medfört fördjupad kunskap i avtalsutformning och  förhandlingsteknik och inte minst en insikt om de krafter som formar vår arbetsmarknad och näringspolitik.
 
 
 
 
 

 
Ċ
Ulf Eriksson,
24 feb. 2010 05:58