Vår uppgift - att leverera nytta!

En av Inoveas huvuduppgifter handlar om att påvisa den konkreta affärsnyttan med en hållbar verksamhetsstyrning.
Alltså hur företag och organisationer kan öka effektiviteten och bli lönsammare, samtidigt som man bidrar till bättre livskvalitet och mindre negativ miljöpåverkan.

Ett företag - två verksamhetsområden
Inovea är verksamt inom två områden:

  • Utveckling av ledningsverktyg
  • Konsulttjänster (organisations- och affärsutveckling)
Inovea - utvecklingsbolaget
 Utveckling av interaktiva ledningsverktyg är en viktig del av Inoveas verksamhet. Utvecklingen genomförs i huvudsak i samarbete med Global Responsibility AB, som äger och marknadsför verktygen.

Verktygen riktar sig till  företag och offentlig sektor och används vid analys av organisationernas verksamhets-styrning. 
Verktygen finns i olika versioner - från översiktliga snabbtester till djupanalyser av hela verksamhetssystem.

För allt utvecklingsarbete gäller grundtesen att alltid utgå från internationellt erkända ståndpunkter. Därför byggs verktygen med basen i erkända standards och initiativ. Detta för att säkerställa kontinuitet och användartrygghet.
Exempel:
Kvalitet: ISO9000
Miljö: ISO14000/EMAS
Hälsa/Säkerhet: OHSAS18000/AFS2001:1
Socialt ansvarstagande: ISO26000
samt olika initiativ och riktlinjer som GRI, Global Compact, CSR-initiativ m.m.


Exempel på ledningsverktyg.
Läs om analysverktyget GR Hållbarhetsanalys under bilagor nedan.Inovea - konsultbolaget

Inovea erbjuder olika konsultinsatser för att underlätta när företag och organisationer vill införa och/eller utveckla en hållbar verksamhetsstyrning.

Vid leveransen av våra ledningsverktyg finns vi med som kompetensstöd genom hela analysfasen. Vi medverkar också vid utvärderingen och bidrar med åtgärdsförslag.

Utöver insatser som är direkt relaterade till våra verktyg erbjuder vi stöd inom olika kompetensområden. Omfattning och inriktning på konsultinsatserna styrs av det specifika kundbehovet.

Några exempel på tjänster presenteras till höger på sidan... 

Exempel på förbättringsområden

Analys av verksamhetssystem
Identifierar systembrister och initierar lönsamma och hållbara förbättringar genom:

Analys och utvärdering av det befintliga verksamhetssystemet med unika interaktiva verktyg. Rutiner och processer värderas mot internationella standards och initiativ. Automatiskt genererade underlag visar var det finns behov av förbättringar i verksamheten.


 
Affärsplan med återkoppling
Effektiviserar besluts- och förankringsprocessen genom:

Affärs- och marknadsplan med direkta återkopplingar till verksamhetssystem och redovisning. Tydlig koppling frånstrategi till resultat (vision-aktivitet-redovisning). Hållbar profil hela vägen.Strategisk positionering
Lägger grunden till en effektiv, lönsam och hållbar verksamhet genom:

Värdering av den strategiska plattformen. Synsätt och verksamhetskultur. Vision, policies, värderingar, mål, nyckeltal, handlingsplaner...


Ċ
Ulf Eriksson,
22 feb. 2010 04:39